MODEL contract inchiriere persoane fizice

CONTRACT DE ÎNCHIRIEREÎncheiat astăzi ___________

Între subsemnaţii:

_____________________________ Jud……………….Oraș………………………..

Loc/Sat………………………….str…………………………………..nr………bl………

sc……..et..……ap……., CNP _________________ SERIA ______ NR _______

SPCLEP ____________ DATA _________

şi      

_____________________________ Jud……………….Oraș………………………..

Loc/Sat………………………….str…………………………………..nr………bl………

sc……..et..……ap……., CNP _________________ SERIA ______ NR _______

SPCLEP ____________ DATA _________ în calitate de chiriaş.

Primul în calitate de proprietar preda, iar al doilea în calitate de chiriaş preia în chirie imobilul situat la adresa

Jud…………………...Loc………………………..str………………………………….

nr…….bl…....sc……et……ap……

  1. Termenul de închiriere este de la data de _____________ până la data de ______________ cu posibilitate de prelungire prin acordul ambelor părţi.

 

2.Chiria lunară este de _____ euro. Plata se face în numerar/prin virament bancar, până la data de _____ a lunii pentru luna în curs.

 

  1. Părţile au convenit astfel: chiriaşul să plătească proprietarului suma de ____ euro cu titlul de garanţie pentru imobilul ce face obiectul prezentului contract. Proprietarul se obligă ca la încetarea raporturilor dintre părţi, raporturi ce rezultă sau sunt consecinţa prezentului contract de închiriere, să restituie chiriaşului această sumă de bani în cazul în care apartamentul este predat în aceleași condiții, excluzand uzura normala a imobilului.

 

  1. În momentul încheierii contractului s-a plătit de către chiriaş suma de ____ euro reprezentând chirie + garantie

 

  1. Încetarea contractului se face :

la împlinirea termenului prevăzut la art. 1,

prin acordul ambelor părţi înainte de termen,

prin denunțare unilaterală cu un preaviz de 30 zile calendaristice,

prin reziliere în caz de nerespectare a clauzelor contractuale, fără alte formalități și fără trecerea vreunui termen.

În situaţia în care oricare din părţi nu respectă aceste condiţii va plăti celeilalte părţi despăgubiri în valoare de _____ euro
  1. OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI:

- chiriaşul se obligă să folosească bunul închiriat conform destinaţiei sale, să nu tulbure liniştea proprietăţilor vecine prin folosinţa sa,

- va preda imobilul la finalul perioadei de locaţiune în condiţiile iniţiale preluării lui,

- nu va subînchiria imobilul,

- să plătească la termen/scadență cheltuielile de folosință a imobilului (apă, gaz, electricitate, etc),

- să respecte normele de prevenire a incendiilor şi să întreţină bunurile în folosinţă exclusive (instalaţii de apă, gaz metan, mobilier),

- să păstreze curăţenia şi să respecte normele de igienă în interiorul imobilului,

- să restituie imobilul la data expirării contractului sau la încetarea acestuia înainte de termen în condiţiile prezentului contract,

- să despăgubească proprietarul de eventualele daune produse imobilului sau bunurilor din interiorul acestuia din folosinţa sa,

- să nu schimbe destinaţia imobilului.

 

  1. OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI:

- proprietarul se obligă să predea imobilul la data stabilită în contract în stare de folosinţă,

- proprietarul se obligă să asigure locatorului imobilul potrivit destinaţiei pentru care a fost închiriat,

- garantează chiriaşului împotriva viciilor ascunse ale imobilului 

- garantează pentru evicțiune.

 

Prezentul contract conţine două pagini şi s-a încheiat în două exemplare, astăzi fiecare parte intrând în posesia unui exemplar din contract.

 

La preluarea imobilului, aparatele de măsură aveau următoarele indexuri:

Index contor apă caldă ________________________

Index contor apă rece   ________________________

Index energie electrică  ________________________

 

La data închirierii la asociaţia de proprietari era de plată suma de _______________________ pe luna __________________PROPRIETAR                                                                                           CHIRIAŞ